เครื่องหมายวรรคตอนใครว่าไม่สำคัญ?
หลายๆคนใช้Comma กันไม่ถูกไม่รู้จะไปไว้ตรงไหน ลองดูกันนะครับ

หลายๆคนใช้Comma กันไม่ถูกไม่รู้จะไปไว้ตรงไหน ลองดูกันนะครับ

Comma ( , ) ใช้แยกคำหรือกลุ่มคำที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน หรือการแจงรายละเอียด รายการต่างๆ มักจะใช้คั่นหน้าและหลังกลุ่มคำหรืออนุประโยคที่ขยายคำนามข้างหน้า หรือ ใช้คั่นประโยค 2 ประโยคที่มีคำเชื่อม co-ordinate conjunction (and, but, or, so, for, yet,…)