ชีวะ (ชีวิต) น่ารู้! – หน้าที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

ในระบบนิเวศทางธรรมชาติ สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตล้วนมีหน้าที่เป็นของตัวเอง ซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นสองประเทศก็คือ “autotroph (ผลิตอาหารเองได้)” และ “heterotroph (ผลิตอาหารเองไม่ได้)” ในแต่ละประเภทก็จะมีแบ่งแยกย่อยไปอีก ซึ่งในทุกกลุ่มมีความจำเป็นต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมาก หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปก็จะส่งผลต่อทุก ๆ ชีวิตอย่างแน่นอน