Update สถานที่ที่จะไปนั่งอ่านหนังสือได้ทั้งวัน
Update สถานที่ที่จะไปนั่งอ่านหนังสือได้ทั้งวัน หรือสถานที่ที่มี wifi ฟรี เอาไว้พักสมองก่อนเตรียมตัวสอบ จะชิวพักผ่อนทั้งที ก็ต้องมีสาะระ

Update สถานที่ที่จะไปนั่งอ่านหนังสือได้ทั้งวัน

หรือสถานที่ที่มี wifi ฟรี เอาไว้พักสมองก่อนเตรียมตัวสอบ จะชิวพักผ่อนทั้งที ก็ต้องมีสาะระ