BRAND’S Pre-Admission Online Test

เงื่อนไข

1) 1 รหัส ต่อ 1 สิทธิ์ (เฉพาะขวดที่ร่วมรายการที่ 7-11 ซึ่งจะมีรหัส 10 หลักที่ขึ้นต้นด้วย S เท่านั้น

2) สิทธิ์ในการสอบ BRAND’S Pre-Admission Online Test ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

3) ลงทะเบียนและทำ BRAND’S Pre Admission Online Test ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2561 หรือจนกว่าสิทธิ์จะครบ 200,000 สิทธิ์

4) บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดอื่นๆ

1 สิทธิ์ สามารถใช้สมัครสอบได้ 1 กลุ่มวิชาเท่านั้น (กลุ่ม 9 วิชาสามัญ หรือ กลุ่ม O-NET, GAT/PAT)การลงทะเบียน

1) เข้าสู่ www.brandssummercamp.com ไปที่เมนู BRAND’S Pre Admission Online Test เพื่อลงทะเบียน

2) นำรหัส 10 หลักที่ขึ้นต้นด้วย S เท่านั้น (จากขวดแบรนด์) เพื่อลงทะเบียน

3) ข้อมูลลงทะเบียน (โปรดระบุทุกข้อ)

- ชื่อ-นามสกุล

- หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

- ระดับชั้น

- สายวิทย์ หรือ สายศิลป์

- โรงเรียน

- จังหวัด

- เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)

- E mail / Line / IG

4) 1 รหัส สามารถเลือกสอบได้ 1 กลุ่มวิชา คือ

- กลุ่ม 9 วิชาสามัญ (รวม 9 วิชา)

- กลุ่ม O-NET, GAT/PAT (รวม 10 วิชา)

5) กดเลือกกลุ่มและวิชาที่ต้องการสอบการเข้าทำข้อสอบ

1) เมื่อเข้าระบบและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะเข้าสู่หน้า กลุ่มวิชา ตามที่เลือกไว้ กลุ่ม 9 วิชาสามัญ ประกอบด้วย 9 วิชา คือ ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์พื้นฐาน, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, คณิตศาสตร์ 1, คณิตศาสตร์ 2, วิทยาศาสตร์พื้นฐาน กลุ่ม O-NET, GAT/PAT ประกอบด้วย 10วิชา คือ คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, GAT (ความถนัดทั่วไป) – ส่วนความคิดเชื่อมโยง, GAT (ความถนัดทั่วไป) – ส่วนภาษาอังกฤษ, PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์), PAT 2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์), PAT 3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์), PAT 5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)

2) เมื่อผู้เข้าสอบ ทำข้อสอบจนเสร็จ แล้วกด submitted* หรือเวลาที่ใช้สอบหมดลง ถือว่าสิ้นสุดการทำข้อสอบในวิชานั้นๆ ไม่สามารถย้อนกลับไปทำใหม่ (*การ submitted หรือเวลาที่ใช้สอบหมดลง จะทำให้รหัส password นี้ ไม่สามารถเข้าไปทำข้อสอบวิชานั้นๆ ได้อีกครั้ง หากต้องการสอบวิชานี้ใหม่ สามารถทำได้โดยการนำรหัสจากแบรนด์ขวดใหม่ มาลงทะเบียนใหม่)การแจ้งผลสอบ

1) เมื่อผู้เข้าสอบ submitted แล้ว หรือเวลาที่ใช้สอบหมดลง ระบบจะแจ้งคะแนนของผู้สอบ และสามารถดูเฉลยได้ทันที

2) ทางระบบจะประกาศ คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด-เฉลี่ย ของแต่ละวิชา / แต่ละวัน (ช่วงเวลา 24.00 น.) บนหน้าเว็บไซต์ www.brandssummercamp.com เมนู BRAND’S Pre-Admission Online Testสมัครสมาชิกเพื่อทำข้อสอบ คลิกที่นี่!