BRAND’S SUMMER CAMP ครั้งที่ 30 เชียงใหม่
สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่ !

วันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องบ้านล้านตอง (ชั้น 4) โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ติว:
วันเสาร์ที่ 10 ถึง อาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561
ช่วงเวลา:
08.30 - 17.00น.
สถานที่:
ณ ห้องบ้านล้านตอง (ชั้น 4) โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
Share:
รายละเอียดวิชา

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

08.30 - 11.00 น.* คณิตศาสตร์ อ.ศุภฤกษ์ สกุลชัยพรเลิศ (ครู sup’k)

11.00 - 12.00 น.  Edutainment

13.00 - 15.00 น.  ภาษาไทย อ.นิทัศน์ ยศธสาร (ครูแจ๊กกี้)

15.00 - 17.00 น.  เคมี อ.กรกฤช ศรีวิชัย (ครูติ่ง)

 

 

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561

08.00 - 10.00 น.  ฟิสิกส์ อ.อภิชัย ใจจิตร (ครูพี่ฟิวส์)

10.00 - 12.00 น.  ภาษาอังกฤษ อ.สมศรี ธรรมสารโสภณ

13.00 - 15.00 น. ชีววิทยา นพ.วีรวัช เอนกจำนงค์พร (พี่วิเวียน)

15.00 - 17.00 น.  สังคมศึกษา อ.กนก จันทรา

 

* เวลา 09.30-10.00 น. เป็นช่วงพิธีเปิดโครงการฯ

สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่ !