แบรนด์

สถานที่ติว ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

พุธที่ 16 ต.ค. 56 08.00-10.00 น.
10.00-13.30 น.*
14.00-16.00 น.
16.00-18.00 น.
ภาษาไทย (O-NET) - อ.กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ (ครูลิลลี่)
ภาษาอังกฤษ (O-NET & GAT) – อ.สมศรี ธรรมสารโสภณ
ความคิดเชื่อมโยง (GAT) - อ.สาธร อุพันวัน (พี่เต๋อ)
สังคมศึกษา (O-NET) - อ.ณัทธนันธ์ เลี่ยวไพโรจน์
พฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 56 08.00-10.00 น.
10.00-12.00 น.
13.00-14.00 น.

14.00-16.00 น.
16.00-18.00 น.
ภาษาไทย (O-NET) - อ.วรธน อนันตวงษ์ (อ.กอล์ฟ)
ภาษาอังกฤษ (O-NET & GAT) - อ.อริสรา ธนาปกิจ (ครูพี่แนน)
ฮาสนั่นประสบการณ์แอดมิชชั่น แนะกันให้ติดชัวร์” - พี่ลาเต้
เด็กดีดอทคอม
สังคมศึกษา (O-NET) - อ.ชัย ลาภเพิ่มทวี
ฟิสิกส์ (PAT 2) - ดร.ไพฑูรย์ คงเสรีภาพ (พี่เต้ย)
ศุกร์ที่ 18 ต.ค. 56 08.00-10.00 น.
10.00-12.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-16.00 น.
16.00-18.00 น.
ภาษาไทย (O-NET) - อ.นิทัศน์ ยศธสาร
ความคิดเชื่อมโยง (GAT) - อ.วันชนะ หมั่นงาน
“ฟิตสมอง พร้อมสอบ” - ร้อยเอก นพ.สรวิชญ์ สุบุญ (หมอก้อง)
ชีววิทยา (PAT 2) - อ.ศุจิกา จาตุรนต์พงศา
เคมี (O-NET) - อ.กรกฤช ศรีวิชัย
เสาร์ที่ 19 ต.ค. 56 08.00-10.00 น.
10.00-12.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-17.00 น.
ฟิสิกส์ (PAT 2) - อ.สุธี อัสววิมล (พี่โหน่ง)
คณิตศาสตร์ (PAT 1) - อ.ภาคภูมิ อร่ามวารีกุล (พี่แท็ป)
ชีววิทยา (O-NET) - อ.อำพล ขวัญพัก
สังคมศึกษา (O-NET) - อ.นาวี ชั้นศิริ (ครูน็อค)
อาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 56 08.00-10.00 น.
10.00-12.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-17.00 น.
เคมี (PAT 2) - ผศ.ดร.โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ
ชีววิทยา (PAT 2) - นพ.วีรวัช เอนกจำนงค์พร (พี่วิเวียน)
คณิตศาสตร์ (PAT 1) - อ.ศุภฤกษ์ สกุลชัยพรเลิศ (ครู sup’k)
ความคิดเชื่อมโยง (GAT) - นพ.เอกบุตร แจววณิชกุล
จันทร์ที่ 21 ต.ค. 56 08.00-10.00 น.
10.00-12.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-17.00 น.
ฟิสิกส์ (O-NET) - อ.ธนวัฒน์ ธะนะ
ภาษาอังกฤษ (O-NET & GAT) - อ.สุวคนธ์ อินป้อง
เคมี (PAT 2) - อ.กฤตน์ ชื่นเป็นนิจ
คณิตศาสตร์ (O-NET) - อ.ไพโรจน์ โอ่งตั๋ว

* วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2556 เวลา 11.00 น. ทางโครงการฯ ได้กราบทูลเชิญเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงเปิดโครงการฯ