แบรนด์

สถานที่ติว ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558 08.00-10.00 น.
10.00-13.00 น.*
14.00-16.00 น.
16.00-18.00 น.
ภาษาไทย(O NET)- อ.กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ (ครูลิลลี่)
ภาษาอังกฤษ(O NET & GAT)-อ.สมศรี ธรรมสารโสภณ
ความคิดเชื่อมโยง(GAT)-อ.สาธร อุพันวัน(พี่เต๋อ)
สังคมศึกษา(O NET)-อ.ชัย ลาภเพิ่มทวี
ศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 08.00-10.00 น.
10.00-12.00 น.
13.00-14.00 น.**
14.00-16.00 น.
16.00-18.00 น.
ชีววิทยา(PAT 2) -นพ.วีรวัช เอนกจำนงค์พร(พี่วิเวียน)
ภาษาอังกฤษ(O NET & GAT) -อ.อริสรา ธนาปกิจ(ครูพี่แนน)
"ฟิตสมอง พร้อมสอบ" -โดย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ (บอย-ปกรณ์)
ความคิดเชื่อมโยง(GAT) -อ.วันชนะ หมั่นงาน
ฟิสิกส์(PAT 2) - อ.กอบพันธุ์ อธิพันธุ์จินดา
เสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2558 08.00-10.00 น.
10.00-12.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-17.00 น.
ภาษาไทย(O NET) - อ.นิทัศน์ ยศธสาร(อ.แจ๊กกี้)
คณิตศาสตร์ (PAT 1) - อ.ศุภฤกษ์ สกุลชัยพรเลิศ (ครู sup’k)
ชีววิทยา(O NET) - อ.อำพล ขวัญพัก(ครูกาแฟ)
สังคมศึกษา(O NET) - อ.ธนัช ลาภนิมิตรชัย (ครูพี่หมุย)
อาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2558 08.00-10.00 น.
10.00-12.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-17.00 น.
ฟิสิกส์(PAT 2) - อ.สุธี อัสววิมล (พี่โหน่ง)
ชีววิทยา(PAT 2) - ดร.ศุภณัฐ ไพโรหกุล
เคมี(O NET) - อ.กรกฤช ศรีวิชัย
ความคิดเชื่อมโยง(GAT) - นพ.เอกบุตร แจววณิชกุล
จันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 08.00-10.00 น.
10.00-12.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-17.00 น.
เคมี(PAT 2) - ผศ.ดร.โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ
สังคมศึกษา(O NET) - อ.กนก จันทรา
คณิตศาสตร์(O NET) - อ.อำนาจ มุจนานนท์ (อ.โต้ง)
ฟิสิกส์(O NET) - อ.ธนวัฒน์ ธะนะ
อังคารที่ 6 ตุลาคม 2558 08.00-10.00 น.
10.00-12.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-17.00 น.
เคมี(PAT 2) - อ.กฤตน์ ชื่นเป็นนิจ
ภาษาอังกฤษ(O NET & GAT) - อ.สุวคนธ์ อินป้อง(ครูเก๋)
คณิตศาสตร์(PAT 1) - อ.ณัฐพล ศุจิจันทรรัตน์ (พี่โอ๋)
ภาษาไทย(O NET) - อ.วรธน อนันตวงษ์(อ.กอล์ฟ)

* วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558 เวลา 11.00 น. ทางโครงการฯ ได้กราบทูลเชิญเสด็จ
   พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงเปิดโครงการฯ

** วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00-14.00 น. เคล็ดลับพิเศษเรื่อง “ฟิตสมอง พร้อมสอบ" โดย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์