แบรนด์

สถานที่ติว ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

อังคารที่ 21 ต.ค. 57 08.00-10.00 น.
10.00-13.00 น.*
14.00-16.00 น.
16.00-18.00 น.
สังคมศึกษา (O-NET) - อ.ชัย ลาภเพิ่มทวี
ภาษาอังกฤษ (O-NET & GAT) – อ.สมศรี ธรรมสารโสภณ
ความคิดเชื่อมโยง (GAT) - อ.สาธร อุพันวัน (พี่เต๋อ)
เคมี (O-NET) - อ.กรกฤช ศรีวิชัย
พุธที่ 22 ต.ค. 57 08.00-10.00 น.
10.00-12.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-16.00 น.
16.00-18.00 น.
ชีววิทยา (PAT 2) - นพ.วีรวัช เอนกจำนงค์พร (พี่วิเวียน)
ภาษาอังกฤษ (O-NET & GAT) - อ.อริสรา ธนาปกิจ (ครูพี่แนน)
“เพิ่มพลังสมอง จำแม่น คิดเร็ว” – ร้อยเอก นพ.สรวิชญ์ สุบุญ
สังคมศึกษา (O-NET) - อ.นาวี ชั้นศิริ (ครูน็อค)
ฟิสิกส์ (PAT 2) - ดร.ไพฑูรย์ คงเสรีภาพ (พี่เต้ย)
พฤหัสบดีที่ 23 ต.ค. 57 08.00-10.00 น.
10.00-12.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-16.00 น.
16.00-18.00 น.
คณิตศาสตร์ (PAT 1) - อ.ภาคภูมิ อร่ามวารีกุล (พี่แท็ป)
ความคิดเชื่อมโยง (GAT) - อ.วันชนะ หมั่นงาน
“ฮาสนั่นประสบการณ์แอดมิชชั่น แนะกันให้ติดชัวร์” - พี่ลาเต้ เด็กดีดอทคอม
ชีววิทยา (O-NET) - อ.อำพล ขวัญพัก
ภาษาไทย (O-NET) - อ.นิทัศน์ ยศธสาร
ศุกร์ที่ 24 ต.ค. 57 08.00-10.00 น.
10.00-12.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-17.00 น.
ฟิสิกส์ (PAT 2) - อ.สุธี อัสววิมล (พี่โหน่ง)
ชีววิทยา (PAT 2) - ดร.ศุภณัฐ ไพโรหกุล
คณิตศาสตร์ (O-NET) - อ.ตุลนันท์ นวลเพ็ญ
สังคมศึกษา (O-NET) - อ.ธนัช ลาภนิมิตชัย (ครูพี่หมุย)
เสาร์ที่ 25 ต.ค. 57 08.00-10.00 น.
10.00-12.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-17.00 น.
เคมี (PAT 2) - ผศ.ดร.โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ
ความคิดเชื่อมโยง (GAT) - นพ.เอกบุตร แจววณิชกุล
ฟิสิกส์ (O-NET) - อ.ธนวัฒน์ ธะนะ
ภาษาไทย (O-NET) - อ.วรธน อนันตวงษ์ (อ.กอล์ฟ)
อาทิตย์ที่ 26 ต.ค. 57 08.00-10.00 น.
10.00-12.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-17.00 น.
เคมี (PAT 2) - อ.กฤตน์ ชื่นเป็นนิจ
คณิตศาสตร์ (PAT 1) - อ.ศุภฤกษ์ สกุลชัยพรเลิศ (ครู Sup’K)
ภาษาไทย (O-NET) - อ.กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ (ครูลิลลี่)
ภาษาอังกฤษ (O-NET & GAT) - อ.สุวคนธ์ อินป้อง

* วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 11.00 น. ทางโครงการฯ ได้กราบทูลเชิญเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงเปิดโครงการฯ